Jeugdverslavingszorg

Jeugdverslavingszorg Nederland is een landelijk netwerk, onderdeel van Verslavingskunde Nederland. Het doel van Jeugdverslavingszorg Nederland: meer jongeren zo vroeg mogelijk helpen, en verslaving voorkomen of behandelen.

Op de website jeugdverslavingszorg.nl  wordt landelijke expertise over de jeugdverslavingszorg gedeeld. Daarbij is er specifieke aandacht voor risicogroepen: jongeren met een licht verstandelijke beperking, of met psychiatrische problematiek, en jongeren van wie de ouders verslaafd zijn (geweest) of psychiatrische problemen hebben (gehad).

Alcohol actieweek 2021

Op 1 november is de alcohol actieweek 2021 gestart. Tegelijkertijd is de campagne “Zien drinken, doet drinken” van de stichting AAN (Alliantie Alcoholbeleid Nederland) gestart. Meer informatie over deze campagne en andere wetenswaardigheden inzake alcoholbeleid zijn te vinden in de nieuwsbrief Alcohol Actueel van STAP (Nederlands kennisinstituut voor alcoholbeleid). Deze nieuwsbrief is hier in te zien.

Nieuwe voorzitter van de CR

Enkele weken geleden heeft Hendrik Hartevelt te kennen gegeven dat hij het voorzitterschap van de CR wilde neerleggen. Hij blijft wel lid van de CR en zal ook zijn werkzaamheden voor het Zwarte Gat en Verslavingskunde Nederland blijven continueren. Hendrik heeft het voorzitterschap van de Clientenraad sinds 1 februari 2016 bekleed. De Raad dankt hem dan ook voor de tijd en energie die hij in het voorzitterschap heeft gestoken.

De functie van voorzitter wordt voorlopig ingevuld door René Schors. René is sinds april 2017 lid van de CR en heeft zich onder meer bezig gehouden met de afdelingsbezoeken en de contacten met de collega-raad van Reinier van Arkel. We wensen René veel succes met zijn nieuwe functie.

Op de foto links René Schors en rechts Hendrik Hartevelt

 

 

Overlijden oud-voorzitter van de Cliëntenraad Ben Schelleman

Ben Schelleman maakte op 16 juni 2004 zijn opwachting als snuffellid bij de cliëntenraad van Novadic en werd op 2 februari 2005 lid van die Raad. Het was de periode waarin de fusie tussen Novadic Sint Oedenrode en Kentron Breda onderwerp van gesprek was. De discussie over de regeling van de cliëntenmedezeggenschap in de fusieorganisatie duurde voort ook nadat de fusie tot Novadic-Kentron had plaatsgevonden. Ben was een van de leden die in het komen tot een goede regeling een rol heeft gespeeld mede omdat hij hierover, net als over zoveel andere zaken, een uitgesproken mening had. Op 1 oktober 2005 werd Ben voorzitter van de Centrale Cliëntenraad voor de fusie-organisatie Novadic-Kentron. Een functie die hij tot januari 2013 vervuld heeft.

Het welzijn van cliënten ging Ben aan het hart en op verschillende manieren heeft hij zich hiervoor ingezet. Zo speelde Ben een rol in de opkomst van de herstelbeweging binnen de verslavingszorg en het tot stand komen van het Handvest van Maastricht. Samen met Roel Hermanides was hij namens Novadic-Kentron de ondertekenaar van het handvest.

Daarnaast was Ben lid van allerlei organisaties die zich inzetten voor de verslaafde medemens. Een van die organisaties was de stichting Addicts for Addicts. De stichting was opgericht door een aantal cliëntenraadsleden van Novadic-Kentron en had tot doel mensen met een verslavingsachtergrond te helpen hun administratie en financiën op orde te brengen.

Met het overlijden van Ben op 4 oktober jl verdwijnt een markant persoon met een eigen gevoel voor humor. We zullen hem missen.

 

Seksualiteit binnen de GGZ

Investico, een platform van onderzoeksjournalisten, stelt dat er over het onderwerp seksualiteit binnen de GGZ nog weinig bekend is. Daarom maken zij een inventarisatie van de ervaringen van cliënten van de GGZ  die zij geanonimiseerd willen bundelen in een artikel in de Groene Amsterdammer en in Trouw. Lees hier meer over het onderzoek of ga rechtstreeks naar de enquête.

Het digitaal cliëntportaal van NK is live!

De­ze zo­mer zet No­va­dic-Ken­tron weer een mooie stap in de eHe­alth-ont­wik­ke­lin­gen en groei­en we sa­men mét de cli­ënt in de zelf­re­gie ván de cli­ënt. Van­af van­daag heb­ben cli­ën­ten na­me­lijk de mo­ge­lijk­heid om via het di­gi­ta­le cli­ënt­por­taal al­tijd en over­al hun ei­gen zorg­dos­sier in te zien!

In het cli­ënt­por­taal kan de cli­ënt al­les te­rug­vin­den over zijn be­han­de­ling bij No­va­dic-Ken­tron. Zo kan de cli­ënt hier bij­voor­beeld:

  • zijn be­han­del­plan in­zien;
  • vra­gen­lijs­ten in­vul­len;
  • cor­res­pon­den­tie be­kij­ken;
  • me­di­ca­tie­ge­ge­vens en -af­spra­ken in­zien;
  • per­soons­ge­ge­vens aan­pas­sen en in­zien.

Het cli­ënt­por­taal is ge­ïn­te­greerd in de on­li­ne be­han­de­lom­ge­ving van Mind­dis­trict. Door cli­ën­ten in­zicht in het zorg­dos­sier te bie­den op de­zelf­de plek als waar ze ook aan ge­drags­ver­an­de­ring wer­ken, ge­ven we ze meer grip op hun ei­gen zorg­tra­ject. Meer zelf­re­gie biedt meer hou­vast en kan lei­den tot een snel­ler en be­ter her­stel. Sti­mu­leer je cli­ën­ten dus voor­al in het ge­bruik van het cli­ënt­por­taal!

Het cli­ënt­por­taal is be­schik­baar voor al­le ZVW-cli­ën­ten, be­hal­ve cli­ën­ten on­der de 18 jaar. Voor cli­ën­ten van het ge­meen­te­lijk do­mein en de fo­ren­si­sche ver­sla­vings­zorg wordt het por­taal la­ter aan­ge­zet.

 

Bron: afdeling communicatie Novadic-Kentron

Doek valt voor Samen Sterk zonder Stigma

Al ja­ren zet Sa­men Sterk zon­der Stig­ma zich in voor een we­reld zon­der stig­ma op psy­chi­sche aan­doe­nin­gen. Maar he­laas is 8 ju­li 2021 het doek de­fi­ni­tief ge­val­len voor de stich­ting. Aangezien de subsidie ophoudt, is er geen vol­doen­de ste­vi­ge ba­sis in de in­kom­sten meer. De op­rich­ters van Sa­men Sterk – Mind, De Ne­der­land­se ggz en de NVvP – zet­ten zich nu in om de in­fra­struc­tuur, de ken­nis, in­te­gra­le aan­pak, in­ter­ven­ties en het net­werk zo goed mo­ge­lijk te be­hou­den, zo­dat de destig­ma­ti­se­ring­be­we­ging waar in is ge­ïn­ves­teerd niet ver­lo­ren gaat.

Dit is enorm verdrietig en teleurstellend voor de medewerkers en ambassadeurs en het bestuur die zich allen jarenlang met hart en ziel voor het onderwerp hebben ingezet. De founding fathers hebben vanuit het bestuur maar ook tijdens het bestuurlijk overleg van het HLA nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de ontstane situatie. Maar het heeft niet mogen baten, VWS wil de stichting niet verder subsidiëren.

Om kapitaalvernietiging te voorkomen van al die jaren hard en goed werk, is MIND in gesprek met de collega’s van SSZS om kennis en netwerken zoveel mogelijk proberen te borgen.

Sa­men Sterk zon­der Stig­ma laat voor de ggz wel een mooi do­cu­ment ach­ter: Hand­vat­ten voor hulp­ver­le­ners. In dit zeer hand­za­me en be­knop­te do­cu­ment vind je con­cre­te tips en ad­vie­zen om destig­ma­ti­se­rend – en in fei­te ook her­stel­on­der­steu­nend – te wer­ken. De tips zijn on­der­ver­deeld per fa­se van de be­han­de­ling (van in­ta­ke tot re­flec­tie) en ge­ven steeds kort de “do’s and don’ts” met daar­bij links naar film­pjes of ach­ter­grond­in­for­ma­tie.

 

Stichting Vrienden van NK opgeheven

In 2015 is de stich­ting Vrien­den van No­va­dic-Ken­tron (VNK) op­ge­richt. Aan­van­ke­lijk een ini­ti­a­tief van­uit de Cli­ën­ten­raad, be­doeld om cli­ën­ten te hel­pen met ex­tra on­der­steu­ning. La­ter, van­af 2018, werd met een nieu­we voor­zit­ter een an­de­re koers in­ge­zet en een club met twaalf Bra­bant­se be­drij­ven ge­vormd die zich sa­men in­zet­ten om or­ga­ni­sa­ties in be­we­ging te krij­gen en over­ma­tig ge­bruik van al­co­hol en drugs in een vroeg­tij­dig sta­di­um te sig­na­le­ren en waar mo­ge­lijk te voor­ko­men. In goed over­leg met de Raad van Be­stuur heeft de Stich­ting VNK be­slo­ten zich­zelf dit jaar op te hef­fen. De doel­stel­lin­gen van de stich­ting VNK en die van No­va­dic-Ken­tron zelf lig­gen zo dicht bij el­kaar dat een apar­te (vrij­wil­li­gers)or­ga­ni­sa­tie niet meer echt no­dig lijkt. Bo­ven­dien biedt de in­ten­sie­ve sa­men­wer­king met het net­werk van Zorg voor de Zaak ook vol­op nieu­we mo­ge­lijk­he­den op het ge­bied van pre­ven­tie en vroeg­sig­na­le­ring. Al­le me­de­wer­kers die ooit een do­na­tie heb­ben ge­daan aan de Vrien­den van No­va­dic-Ken­tron, bij­voor­beeld in plaats van een kerst­pak­ket, wil­len we bij de­ze nog­maals be­dan­ken!

 

Bron: afdeling communicatie

Reactie MIND op artikel Follow the Money/FTM over gelden die MIND ontvangt van loterijen

Op maandag 14 juni verschijnt er een artikel op Follow the Money/FTM dat onder meer ingaat op het geld dat Stichting MIND krijgt van loterijen en VWS. Het platform FTM heeft onderzocht of wij als gezondheidsfonds onze onafhankelijkheid kunnen behouden en hoe wij er tegenover staan dat gokverslaving onderdeel is van ons werkveld, terwijl wij geld krijgen van de loterijen. Voor degenen die de site niet kennen: het is een journalistiek platform dat misstanden onderzoekt en hier uitgebreid verslag van doet. Gelukkig hebben wij geen misstanden bij Stichting MIND en de hele MIND-organisatie. We hebben alles goed kunnen beantwoorden en uitleggen. Maar het is wel belangrijk dat jullie hiervan op de hoogte zijn. Het artikel komt op sommige punten niet helemaal overeen met wat wij hebben gecommuniceerd richting Follow the Money en suggereert her en der dat MIND zich laat leiden door financiële belangen en gokken aanmoedigt. Dit is een onterechte negatieve framing waarin wij ons niet herkennen.

Dit is ons standpunt rond de samenwerking met loterijen in relatie tot onze doelstelling:

De loterijen stellen alles in het werk om probleemgokken te voorkomen en zijn er niet op uit om mensen verslaafd te maken. Wij worden als gezondheidsfonds jaarlijks door hen geïnformeerd over hun werkwijze en nieuwe ontwikkelingen. Wij vinden het belangrijk dat de werkwijze van de loterijen legaal, integer en conform wetgeving is. Ook vinden wij het goed dat de loterijen specifiek beleid hebben om te voorkomen dat vormen van kansspelen via loterijen leiden tot gokverslaving en psychische problemen. Als vanaf 1 oktober nieuwe wetgeving gaat gelden m.b.t. de online kansspelmarkt, gaan we met de loterijen hun beleid nog strakker monitoren en het gesprek voeren over gewenst preventiebeleid.

Dus net als de andere 18 gezondheidsfondsen en duizenden goede doelen en clubs besteden wij het geld van de loterijen aan onze droom om een betere mentale gezondheid in Nederland te realiseren.

Vanwege de inhoud van het artikel, heeft Marjan Ter Avest (voorzitter MIND) goede afstemming gehad met Hendrik Hartevelt, voorzitter van onze lidorganisatie het Zwarte Gat (koepel cliëntenraden in de verslavingszorg). Het Zwarte Gat steunt onze koers en we gaan gezamenlijk de risico’s op gokverslaving bij een veranderende kansspelmarkt en de noodzaak voor preventie op dit terrein verder met elkaar bespreken. Hierover gaan we op 14 juli a.s. in gesprek met het Zwarte Gat en Verslavingshulp Nederland.

 

Alcohol en kanker

Eind mei is door de Wereld Gezondheidsorganisatie een factsheet gepubliceerd over de relatie tussen alcoholgebruik en kanker. Deze factsheet is hier in te zien.