Doek valt voor Samen Sterk zonder Stigma

Al ja­ren zet Sa­men Sterk zon­der Stig­ma zich in voor een we­reld zon­der stig­ma op psy­chi­sche aan­doe­nin­gen. Maar he­laas is 8 ju­li 2021 het doek de­fi­ni­tief ge­val­len voor de stich­ting. Aangezien de subsidie ophoudt, is er geen vol­doen­de ste­vi­ge ba­sis in de in­kom­sten meer. De op­rich­ters van Sa­men Sterk – Mind, De Ne­der­land­se ggz en de NVvP – zet­ten zich nu in om de in­fra­struc­tuur, de ken­nis, in­te­gra­le aan­pak, in­ter­ven­ties en het net­werk zo goed mo­ge­lijk te be­hou­den, zo­dat de destig­ma­ti­se­ring­be­we­ging waar in is ge­ïn­ves­teerd niet ver­lo­ren gaat.

Dit is enorm verdrietig en teleurstellend voor de medewerkers en ambassadeurs en het bestuur die zich allen jarenlang met hart en ziel voor het onderwerp hebben ingezet. De founding fathers hebben vanuit het bestuur maar ook tijdens het bestuurlijk overleg van het HLA nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de ontstane situatie. Maar het heeft niet mogen baten, VWS wil de stichting niet verder subsidiëren.

Om kapitaalvernietiging te voorkomen van al die jaren hard en goed werk, is MIND in gesprek met de collega’s van SSZS om kennis en netwerken zoveel mogelijk proberen te borgen.

Sa­men Sterk zon­der Stig­ma laat voor de ggz wel een mooi do­cu­ment ach­ter: Hand­vat­ten voor hulp­ver­le­ners. In dit zeer hand­za­me en be­knop­te do­cu­ment vind je con­cre­te tips en ad­vie­zen om destig­ma­ti­se­rend – en in fei­te ook her­stel­on­der­steu­nend – te wer­ken. De tips zijn on­der­ver­deeld per fa­se van de be­han­de­ling (van in­ta­ke tot re­flec­tie) en ge­ven steeds kort de “do’s and don’ts” met daar­bij links naar film­pjes of ach­ter­grond­in­for­ma­tie.