Advies- en instemmingsrecht van de Clientenraad

Eind mei is door het LOC een overzicht gepubliceerd van de advies- en instemmingsrechten van de Cliëntenraad onder de nieuwe WMCZ 2018. Dit overzicht is terug te vinden op deze site onder het tabblad publicaties of  hier in te zien.

Een herstel-verhaal helpt anderen en geeft inzicht in je eigen herstelproces

Op 12-04-2021 gepubliceerd in het e-magazine van GGZ Totaal

Herstel-verhalen.nl biedt plek aan jouw ervaring

 

Een kleine twee jaar geleden nam een groep enthousiaste cliëntvertegenwoordigers, als onderdeel van het Rob Giel Onderzoekcentrum, het initiatief om een website te bouwen met ervaringsverhalen. Het doel van de website is mensen te helpen bij hun herstel door hen (h)erkenning, hoop, inspiratie en een positief voorbeeld te geven. Daarnaast hopen de makers lezers te inspireren tot het schrijven en delen van hun eigen herstelverhaal. Dit kan hen helpen om inzicht te krijgen in hun herstelproces, te verwerken wat zij hebben meegemaakt en hun kwetsbaarheid een plek te geven. De website staat al weer een tijdje online en is voor liefhebbers te vinden op www.herstel-verhalen.nl

Op de site vind je ervaringsverhalen van lotgenoten die je kunnen ondersteunen bij je herstel. Ook vind je er tips voor het schrijven van je eigen herstelverhaal. Somberheid, dwang, angst, eetproblemen, obsessies, wanen, stemmen horen of….?
“Inspirerende verhalen, aangrijpende anekdotes en ervaringen zijn welkom”, aldus de initiatiefnemers.

 

Een herstelverhaal, wat is dat?

Een persoonlijk verhaal van belangrijke levensgebeurtenissen is niet per definitie een herstelverhaal, staat in het in het Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid, dat is opgesteld door het Trimbos-instituut, Phrenos en HEE. Maar wanneer wordt een persoonlijk verhaal een herstelverhaal?

—————————————————–
De volgende ECT roept onze begeleidster ‘Mevrouw Vos, u mag op het eerste bed’.
Dat is gunstig, want dan ben ik als eerste aan de beurt. Ik word daarna direct naar de O.K. gebracht en het infuus word geplaatst. De verdovende vloeistof wordt toegediend en val ik in een diepe slaap. Ik heb een kalmerend pilletje gekregen, dus ik wordt rustiger wakker en mag al snel naar de uitslaapkamer. Daar eet en drink ik wat, doe mijn kleren weer aan en dan worden we weer teruggebracht naar de afdeling. Om 10:00 uur ga ik al weer richting de arbeidstherapie in het UCP. De patiënten van mijn afdeling verbazen zich; ‘ben je zo snel weer terug?’
=> Uit: Mijn ECT, van Suzan Vos

——————————————————-

Het Basiscurriculum: “Enigszins zwart-wit gesteld gaat een levensverhaal vaak over de gebeurtenissen waardoor je overweldigd werd. In een herstelverhaal is het belangrijk om aan te geven hoe je dat gevoel te boven kwam en wat iemand helpt om weer in zijn eigen kracht te komen. (…) Een herstelverhaal getuigt van hoop.”

Het eigen herstelverhaal loopt dikwijls als rode draad door iemands leven. Bij mensen die zijn opgeleid als ervaringsdeskundigen geldt dit des te sterker: het vormt de basis van de eigen inzet als ervaringsdeskundige. Bewustwording hiervan en reflectie op belangrijke thema’s in je leven is daarbij erg belangrijk. Enerzijds om jezelf meer bewust te worden van wat bepalend is voor jouw herstelproces, maar ook om welbewust een vorm te vinden om je ervaringen in te zetten in het werk als ervaringsdeskundige. Een herstelverhaal heeft altijd als ‘plot’ dat herstel mogelijk is.

———————————————————-
Merel is een vrouw die als twintiger in de psychiatrie belandde, verschillende diagnose en kreeg en meerdere keren werd opgenomen.
“Jaren later had ik mijn leven weer redelijk op de rit. Ik werkte weer en had ook wat sociale contacten. Ik was stabiel en dacht: zo ziet mijn leven er nu uit. Op een gegeven moment vroeg mijn psycholoog aan mij of ik graag een partner zou willen leren kennen. Mijn antwoord was: “Heel graag, maar die weg is afgesloten door mijn kwetsbaarheid.” We spraken er over door en de psycholoog leerde me kijken naar wie ik nu was. Zelf zag ik iemand die ziek was geweest en daarom beperkt was in haar contacten. Maar in de gesprekken werd duidelijk dat ik nog steeds een mens was met gevoelens en mogelijkheden.”
=> Uit: ‘Vrouw zoekt man’, van Merel

—————————————————————

Waarom herstelverhalen?

De verhalen die op herstel-verhalen.nl gepubliceerd worden, hoeven eigenlijk alleen maar te voldoen aan de schrijftips/richtlijnen die op de website aangegeven staan. Het schrijven van een herstelverhaal  gaat om het delen van de ervaringen.  “Dat is ook precies waarom een site als herstel-verhaal.nl van belang is”, schrijven de initiatiefnemers: “Wij zijn ervan overtuigd dat het delen van ervaringen helpend kan zijn. Je kunt anderen handvatten geven, inspireren en motiveren wanneer je laat weten wat jou geholpen heeft bij je herstel. Bovendien kun je door te schrijven meer inzicht krijgen in je eigen proces.”

—————————————
“Schrijven heeft mij altijd geholpen om mijn gedachten op een rij te zetten en mijn verhaal met anderen te delen. Tevens heb ik me tijdens mijn ziekteproces opgetrokken aan verhalen van anderen door herkenning en erkenning te vinden. Het toegeven dat ik ziek ben en dus ben wie ik ben met alle mogelijkheden en beperkingen, heeft mijn herstelproces versterkt. Ik kom uit voor wie ik ben.”

=> Suzan Vos, cliëntvertegenwoordiger
—————————————

Het Rob Giel Onderzoekcentrum

De website is een initiatief van deelnemers aan het Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc). Het  RGOc is een samenwerkingsverband tussen het Universitair Centrum Psychiatrie, GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Lentis, Dimence en Mediant met het doel wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van psychiatrische behandeling.
Het onderzoekcentrum draagt de naam van emeritus hoogleraar Sociale Psychiatrie, Rob Giel, die vanaf 1969 tot 1995 het psychiatrisch-epidemiologisch en sociaal-psychiatrisch onderzoek in Nederland stimuleerde.

Jouw herstel-verhaal

Wil je graag weten wat anderen heeft geholpen bij het herstel van hun psychische kwetsbaarheid? Wil je jouw eigen herstelproces graag delen? Of ben je gewoon nieuwsgierig? Kijk op www.herstel-verhalen.nl

Vaccinatie cliënten binnen NK

Niet alle cliënten binnen Novadic-Kentron zullen door NK gevaccineerd worden. Er worden twee cliëntenstromen gevaccineerd. De eerste stroom zijn de bewoners van de woonvoorzieningen. Het betreft dan de cliënten van de hostels Bergen op Zoom, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. De tweede stroom cliënten is een specifieke groep van FVA in Vught.

Cliënten in de klinieken worden niet door NK gevaccineerd omdat zij vaak niet lang genoeg binnen de organisatie verblijven. Om die reden kan NK niet garanderen dat ook de tweede prik over 12 weken gegeven kan worden.

Op deze regeling kunnen in specifieke situaties uitzonderingen gemaakt worden.

Novadic-Kentron behaalt Keurmerk Basis GGZ 2021

We zijn trots te kun­nen me­de­de­len dat No­va­dic-Ken­tron voor het jaar 2021 op­nieuw het Keur­merk Ba­sis GGZ heeft be­haald! Dat be­te­kent dat we wor­den (h)er­kend als een voor­uit­stre­ven­de zorg­aan­bie­der die een stap ex­tra zet voor ‘de juis­te zorg op het juis­te mo­ment’.

We heb­ben aan­ge­toond dat we op­nieuw vol­doen aan be­lang­rij­ke nor­men als tij­di­ge zorg en sa­men be­slis­sen, ge­ne­ra­lis­tisch han­de­len, trans­pa­ran­tie, re­flec­te­ren, voor­uit­stre­vend­heid en ken­nis de­len.

Dat doen we bij­voor­beeld door cli­ën­ten hand­vat­ten te ge­ven om tij­dens de wacht­tijd al te wer­ken aan de men­ta­le ge­zond­heid (o.a. door de in­zet van er­va­rings­des­kun­di­gen), door maat­werk te bie­den op het ge­bied van (blen­ded) be­han­de­len en door on­ze ex­per­ti­se ac­tief te de­len met an­de­re pro­fes­si­o­nals bin­nen en rond­om de GBG­GZ.

No­va­dic-Ken­tron is er trots op om ook in 2021 het keur­merk Ba­sis GGZ te mo­gen dra­gen. Het is een mooie waar­de­ring voor al on­ze col­le­ga’s die zich da­ge­lijks in­zet­ten bin­nen de Ba­sis GGZ. Bo­ven­dien sluit het naad­loos aan bij de kern­waar­den die lei­dend zijn bij al­les wat we doen: toon­aan­ge­vend en fijn be­han­deld.

Lees hier meer over het Keur­merk Ba­sis GGZ

Onderzoek naar jongerenparticipatie bij patiënten-, cliënten en gehandicaptenorganisaties

Ben jij tussen de 16 en 30 jaar en heb jij een chronische ziekte of beperking? Dan hebben wij jouw hulp nodig! Vul onze enquête in en deel met ons wat patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties voor jou kunnen betekenen. Als je meedoet, maak je kans op een bol.com tegoedbon ter waarde van €50! Klik op de link om mee te doen: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/jongerenparticipatie-jongeren

Het onderzoek naar samenwerking tussen jongeren en patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties wordt uitgevoerd door Ieder(in), de Patiëntenfederatie, MIND en PGOsupport.

Locaties Uden en Oss weer open

Vanaf vandaag, 10 maart, zijn de NK locaties in Uden en Oss weer geopend. Dit natuurlijk wel binnen de geldende richtlijnen in het coronaprotocol. Over de locatie Bergen op Zoom zal naar verwachting op korte termijn een besluit genomen worden.

Locaties Uden, Oss, Helmond en Bergen op Zoom gesloten tot 9 februari

Omdat de coronamaatregelen door de overheid zijn verlengd tot 9 februari heeft NK besloten de lo­ca­ties in Uden, Oss, Hel­mond en Ber­gen op Zoom tot die datum ge­slo­ten te hou­den. Op de­ze lo­ca­ties vin­den al­leen nood­za­ke­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten plaats zo­als me­tha­don­ver­strek­king en urineonderzoeken (UO’s).

Sluiting is noodzakelijk om de kans op be­smet­tin­gen ver­der te­rug­drin­gen. Bo­ven­dien is de be­zet­ting op de­ze lo­ca­ties op dit mo­ment al mi­ni­maal, om­dat me­de­wer­kers al zo­veel mo­ge­lijk thuis­wer­ken.

Ui­ter­aard worden cli­ën­ten en le­ve­ran­ciers zo snel als mo­ge­lijk over de ver­leng­de slui­ting geïnformeerd.

Opnamestop voor kliniek Vught

Ge­zien het toe­ne­mend aan­tal be­smet­tin­gen in de kli­niek in Vught heeft het Co­ro­na Be­heer­sings Team van NK be­slo­ten om een op­na­me­stop van mi­ni­maal twee we­ken af te kon­di­gen voor de kli­niek in Vught en de am­bu­lan­te in­ta­kes en de­toxi­fi­ca­ties door art­sen in de re­gio Den Bosch. De op­na­me­stop gaat per di­rect in op don­der­dag 17 de­cem­ber en loopt mi­ni­maal tot en met 4 ja­nu­a­ri.

Daarnaast zullen door de landelijk ingestelde lockdown tot 19 januari 2021 de locaties van NK in Uden, Oss, Helmond en Bergen op Zoom gesloten zijn. Daar vinden alleen noodzakelijke activiteiten als UC’s en methadonverstrekking plaats.

Wisseling PVP Vught

Per 1 januari 2021 zal Julius van Tongeren stoppen met zijn werkzaamheden als PVP binnen NK in Vught en deze elders voortzetten. Hij wordt als PVP in Vught opgevolgd door Ingrid Peters, die al eerder binnen NK actief is geweest. Ingrid is via de mail bereikbaar op i.peters@pvp.nl en telefonisch via 06-21947170. Ingrid Peters zal haar aanwezigheid en bereikbaarheid zelf aan cliënten bekendmaken