Stichting Vrienden van NK opgeheven

In 2015 is de stich­ting Vrien­den van No­va­dic-Ken­tron (VNK) op­ge­richt. Aan­van­ke­lijk een ini­ti­a­tief van­uit de Cli­ën­ten­raad, be­doeld om cli­ën­ten te hel­pen met ex­tra on­der­steu­ning. La­ter, van­af 2018, werd met een nieu­we voor­zit­ter een an­de­re koers in­ge­zet en een club met twaalf Bra­bant­se be­drij­ven ge­vormd die zich sa­men in­zet­ten om or­ga­ni­sa­ties in be­we­ging te krij­gen en over­ma­tig ge­bruik van al­co­hol en drugs in een vroeg­tij­dig sta­di­um te sig­na­le­ren en waar mo­ge­lijk te voor­ko­men. In goed over­leg met de Raad van Be­stuur heeft de Stich­ting VNK be­slo­ten zich­zelf dit jaar op te hef­fen. De doel­stel­lin­gen van de stich­ting VNK en die van No­va­dic-Ken­tron zelf lig­gen zo dicht bij el­kaar dat een apar­te (vrij­wil­li­gers)or­ga­ni­sa­tie niet meer echt no­dig lijkt. Bo­ven­dien biedt de in­ten­sie­ve sa­men­wer­king met het net­werk van Zorg voor de Zaak ook vol­op nieu­we mo­ge­lijk­he­den op het ge­bied van pre­ven­tie en vroeg­sig­na­le­ring. Al­le me­de­wer­kers die ooit een do­na­tie heb­ben ge­daan aan de Vrien­den van No­va­dic-Ken­tron, bij­voor­beeld in plaats van een kerst­pak­ket, wil­len we bij de­ze nog­maals be­dan­ken!

 

Bron: afdeling communicatie