Het digitaal cliëntportaal van NK is live!

De­ze zo­mer zet No­va­dic-Ken­tron weer een mooie stap in de eHe­alth-ont­wik­ke­lin­gen en groei­en we sa­men mét de cli­ënt in de zelf­re­gie ván de cli­ënt. Van­af van­daag heb­ben cli­ën­ten na­me­lijk de mo­ge­lijk­heid om via het di­gi­ta­le cli­ënt­por­taal al­tijd en over­al hun ei­gen zorg­dos­sier in te zien!

In het cli­ënt­por­taal kan de cli­ënt al­les te­rug­vin­den over zijn be­han­de­ling bij No­va­dic-Ken­tron. Zo kan de cli­ënt hier bij­voor­beeld:

  • zijn be­han­del­plan in­zien;
  • vra­gen­lijs­ten in­vul­len;
  • cor­res­pon­den­tie be­kij­ken;
  • me­di­ca­tie­ge­ge­vens en -af­spra­ken in­zien;
  • per­soons­ge­ge­vens aan­pas­sen en in­zien.

Het cli­ënt­por­taal is ge­ïn­te­greerd in de on­li­ne be­han­de­lom­ge­ving van Mind­dis­trict. Door cli­ën­ten in­zicht in het zorg­dos­sier te bie­den op de­zelf­de plek als waar ze ook aan ge­drags­ver­an­de­ring wer­ken, ge­ven we ze meer grip op hun ei­gen zorg­tra­ject. Meer zelf­re­gie biedt meer hou­vast en kan lei­den tot een snel­ler en be­ter her­stel. Sti­mu­leer je cli­ën­ten dus voor­al in het ge­bruik van het cli­ënt­por­taal!

Het cli­ënt­por­taal is be­schik­baar voor al­le ZVW-cli­ën­ten, be­hal­ve cli­ën­ten on­der de 18 jaar. Voor cli­ën­ten van het ge­meen­te­lijk do­mein en de fo­ren­si­sche ver­sla­vings­zorg wordt het por­taal la­ter aan­ge­zet.

 

Bron: afdeling communicatie Novadic-Kentron