Artikelen door Nico Schreurs

Jeugdverslavingszorg

Jeugdverslavingszorg Nederland is een landelijk netwerk, onderdeel van Verslavingskunde Nederland. Het doel van Jeugdverslavingszorg Nederland: meer jongeren zo vroeg mogelijk helpen, en verslaving voorkomen of behandelen. Op de website jeugdverslavingszorg.nl  wordt landelijke expertise over de jeugdverslavingszorg gedeeld. Daarbij is er specifieke aandacht voor risicogroepen: jongeren met een licht verstandelijke beperking, of met psychiatrische problematiek, en […]

Alcohol actieweek 2021

Op 1 november is de alcohol actieweek 2021 gestart. Tegelijkertijd is de campagne “Zien drinken, doet drinken” van de stichting AAN (Alliantie Alcoholbeleid Nederland) gestart. Meer informatie over deze campagne en andere wetenswaardigheden inzake alcoholbeleid zijn te vinden in de nieuwsbrief Alcohol Actueel van STAP (Nederlands kennisinstituut voor alcoholbeleid). Deze nieuwsbrief is hier in te […]

Nieuwe voorzitter van de CR

Enkele weken geleden heeft Hendrik Hartevelt te kennen gegeven dat hij het voorzitterschap van de CR wilde neerleggen. Hij blijft wel lid van de CR en zal ook zijn werkzaamheden voor het Zwarte Gat en Verslavingskunde Nederland blijven continueren. Hendrik heeft het voorzitterschap van de Clientenraad sinds 1 februari 2016 bekleed. De Raad dankt hem dan […]

Overlijden oud-voorzitter van de Cliëntenraad Ben Schelleman

Ben Schelleman maakte op 16 juni 2004 zijn opwachting als snuffellid bij de cliëntenraad van Novadic en werd op 2 februari 2005 lid van die Raad. Het was de periode waarin de fusie tussen Novadic Sint Oedenrode en Kentron Breda onderwerp van gesprek was. De discussie over de regeling van de cliëntenmedezeggenschap in de fusieorganisatie […]

Seksualiteit binnen de GGZ

Investico, een platform van onderzoeksjournalisten, stelt dat er over het onderwerp seksualiteit binnen de GGZ nog weinig bekend is. Daarom maken zij een inventarisatie van de ervaringen van cliënten van de GGZ  die zij geanonimiseerd willen bundelen in een artikel in de Groene Amsterdammer en in Trouw. Lees hier meer over het onderzoek of ga […]

Het digitaal cliëntportaal van NK is live!

De­ze zo­mer zet No­va­dic-Ken­tron weer een mooie stap in de eHe­alth-ont­wik­ke­lin­gen en groei­en we sa­men mét de cli­ënt in de zelf­re­gie ván de cli­ënt. Van­af van­daag heb­ben cli­ën­ten na­me­lijk de mo­ge­lijk­heid om via het di­gi­ta­le cli­ënt­por­taal al­tijd en over­al hun ei­gen zorg­dos­sier in te zien! In het cli­ënt­por­taal kan de cli­ënt al­les te­rug­vin­den over zijn […]

Doek valt voor Samen Sterk zonder Stigma

Al ja­ren zet Sa­men Sterk zon­der Stig­ma zich in voor een we­reld zon­der stig­ma op psy­chi­sche aan­doe­nin­gen. Maar he­laas is 8 ju­li 2021 het doek de­fi­ni­tief ge­val­len voor de stich­ting. Aangezien de subsidie ophoudt, is er geen vol­doen­de ste­vi­ge ba­sis in de in­kom­sten meer. De op­rich­ters van Sa­men Sterk – Mind, De Ne­der­land­se ggz en […]

Stichting Vrienden van NK opgeheven

In 2015 is de stich­ting Vrien­den van No­va­dic-Ken­tron (VNK) op­ge­richt. Aan­van­ke­lijk een ini­ti­a­tief van­uit de Cli­ën­ten­raad, be­doeld om cli­ën­ten te hel­pen met ex­tra on­der­steu­ning. La­ter, van­af 2018, werd met een nieu­we voor­zit­ter een an­de­re koers in­ge­zet en een club met twaalf Bra­bant­se be­drij­ven ge­vormd die zich sa­men in­zet­ten om or­ga­ni­sa­ties in be­we­ging te krij­gen en […]

Reactie MIND op artikel Follow the Money/FTM over gelden die MIND ontvangt van loterijen

Op maandag 14 juni verschijnt er een artikel op Follow the Money/FTM dat onder meer ingaat op het geld dat Stichting MIND krijgt van loterijen en VWS. Het platform FTM heeft onderzocht of wij als gezondheidsfonds onze onafhankelijkheid kunnen behouden en hoe wij er tegenover staan dat gokverslaving onderdeel is van ons werkveld, terwijl wij […]

Alcohol en kanker

Eind mei is door de Wereld Gezondheidsorganisatie een factsheet gepubliceerd over de relatie tussen alcoholgebruik en kanker. Deze factsheet is hier in te zien.