Doek valt voor Samen Sterk zonder Stigma

Al ja­ren zet Sa­men Sterk zon­der Stig­ma zich in voor een we­reld zon­der stig­ma op psy­chi­sche aan­doe­nin­gen. Maar he­laas is 8 ju­li 2021 het doek de­fi­ni­tief ge­val­len voor de stich­ting. Aangezien de subsidie ophoudt, is er geen vol­doen­de ste­vi­ge ba­sis in de in­kom­sten meer. De op­rich­ters van Sa­men Sterk – Mind, De Ne­der­land­se ggz en […]

Stichting Vrienden van NK opgeheven

In 2015 is de stich­ting Vrien­den van No­va­dic-Ken­tron (VNK) op­ge­richt. Aan­van­ke­lijk een ini­ti­a­tief van­uit de Cli­ën­ten­raad, be­doeld om cli­ën­ten te hel­pen met ex­tra on­der­steu­ning. La­ter, van­af 2018, werd met een nieu­we voor­zit­ter een an­de­re koers in­ge­zet en een club met twaalf Bra­bant­se be­drij­ven ge­vormd die zich sa­men in­zet­ten om or­ga­ni­sa­ties in be­we­ging te krij­gen en […]

Reactie MIND op artikel Follow the Money/FTM over gelden die MIND ontvangt van loterijen

Op maandag 14 juni verschijnt er een artikel op Follow the Money/FTM dat onder meer ingaat op het geld dat Stichting MIND krijgt van loterijen en VWS. Het platform FTM heeft onderzocht of wij als gezondheidsfonds onze onafhankelijkheid kunnen behouden en hoe wij er tegenover staan dat gokverslaving onderdeel is van ons werkveld, terwijl wij […]

Alcohol en kanker

Eind mei is door de Wereld Gezondheidsorganisatie een factsheet gepubliceerd over de relatie tussen alcoholgebruik en kanker. Deze factsheet is hier in te zien.

Advies- en instemmingsrecht van de Clientenraad

Eind mei is door het LOC een overzicht gepubliceerd van de advies- en instemmingsrechten van de Cliëntenraad onder de nieuwe WMCZ 2018. Dit overzicht is terug te vinden op deze site onder het tabblad publicaties of  hier in te zien.

Een herstel-verhaal helpt anderen en geeft inzicht in je eigen herstelproces

Op 12-04-2021 gepubliceerd in het e-magazine van GGZ Totaal Herstel-verhalen.nl biedt plek aan jouw ervaring   Een kleine twee jaar geleden nam een groep enthousiaste cliëntvertegenwoordigers, als onderdeel van het Rob Giel Onderzoekcentrum, het initiatief om een website te bouwen met ervaringsverhalen. Het doel van de website is mensen te helpen bij hun herstel door hen […]