Locaties Uden, Oss, Helmond en Bergen op Zoom gesloten tot 9 februari

Omdat de coronamaatregelen door de overheid zijn verlengd tot 9 februari heeft NK besloten de lo­ca­ties in Uden, Oss, Hel­mond en Ber­gen op Zoom tot die datum ge­slo­ten te hou­den. Op de­ze lo­ca­ties vin­den al­leen nood­za­ke­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten plaats zo­als me­tha­don­ver­strek­king en urineonderzoeken (UO’s).

Sluiting is noodzakelijk om de kans op be­smet­tin­gen ver­der te­rug­drin­gen. Bo­ven­dien is de be­zet­ting op de­ze lo­ca­ties op dit mo­ment al mi­ni­maal, om­dat me­de­wer­kers al zo­veel mo­ge­lijk thuis­wer­ken.

Ui­ter­aard worden cli­ën­ten en le­ve­ran­ciers zo snel als mo­ge­lijk over de ver­leng­de slui­ting geïnformeerd.