Novadic-Kentron behaalt Keurmerk Basis GGZ 2021

We zijn trots te kun­nen me­de­de­len dat No­va­dic-Ken­tron voor het jaar 2021 op­nieuw het Keur­merk Ba­sis GGZ heeft be­haald! Dat be­te­kent dat we wor­den (h)er­kend als een voor­uit­stre­ven­de zorg­aan­bie­der die een stap ex­tra zet voor ‘de juis­te zorg op het juis­te mo­ment’.

We heb­ben aan­ge­toond dat we op­nieuw vol­doen aan be­lang­rij­ke nor­men als tij­di­ge zorg en sa­men be­slis­sen, ge­ne­ra­lis­tisch han­de­len, trans­pa­ran­tie, re­flec­te­ren, voor­uit­stre­vend­heid en ken­nis de­len.

Dat doen we bij­voor­beeld door cli­ën­ten hand­vat­ten te ge­ven om tij­dens de wacht­tijd al te wer­ken aan de men­ta­le ge­zond­heid (o.a. door de in­zet van er­va­rings­des­kun­di­gen), door maat­werk te bie­den op het ge­bied van (blen­ded) be­han­de­len en door on­ze ex­per­ti­se ac­tief te de­len met an­de­re pro­fes­si­o­nals bin­nen en rond­om de GBG­GZ.

No­va­dic-Ken­tron is er trots op om ook in 2021 het keur­merk Ba­sis GGZ te mo­gen dra­gen. Het is een mooie waar­de­ring voor al on­ze col­le­ga’s die zich da­ge­lijks in­zet­ten bin­nen de Ba­sis GGZ. Bo­ven­dien sluit het naad­loos aan bij de kern­waar­den die lei­dend zijn bij al­les wat we doen: toon­aan­ge­vend en fijn be­han­deld.

Lees hier meer over het Keur­merk Ba­sis GGZ