Rechten en plichten

Als cliënt van Novadic-Kentron heeft u rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in een aantal wetten, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Ook moet de zorg voldoen aan de Algemene Leveringsvoorwaarden GGZ. Hieronder vindt u een vereenvoudigde samenvatting van de belangrijkste rechten. Als u het volledige protocol wilt bekijken of de volledige leveringsvoorwaarden GGZ wilt lezen, kunt u dit navragen bij uw Verantwoordelijk Behandelaar.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden rechtmatig verwerkt (verwerken is elke handeling met die gegevens, zoals verzamelen, opslaan, wijzigen of verstrekken). Dit wil zeggen dat ze alleen worden gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld (zoals uw behandeling). Er worden ook niet meer gegevens verwerkt dan nodig zijn voor die doelen.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld volgens een overeenkomst, omdat dit verplicht is volgens de wet of in geval van gevaar) of als de cliënt toestemming heeft gegeven. Voor gegevens over de gezondheid van de cliënt gelden nog strengere regels.

Gegevens worden alleen aan derden verstrekt met toestemming van de cliënt.

Geheimhoudingsplicht

De gegevens worden alleen verwerkt door personen die tot geheimhouding zijn verplicht.

Bewaren

De bewaartermijn voor medische gegevens is in principe vijftien jaar. Gegevens met betrekking tot de behandeling van een cliënt worden tot vijf jaar na het einde van de behandeling bewaard.

Klachtenbehandeling

U kunt een klacht indienen als u vindt dat het reglement niet wordt nageleegd. Lees hier meer over onze klachtenregeling.

Recht op inzage

Als u cliënt bent bij Novadic-Kentron, de instelling voor verslavingszorg in Brabant, worden gegevens over u en uw behandeling vastgelegd in een (elektronisch) patiënten­dossier. Als cliënt heeft u altijd het recht om dit dossier in te zien.

Welke gegevens?

U heeft het recht om alle gegevens in uw dossier in te zien. De persoonlijke aantekeningen van de hulpverleners zijn geen deel van het (elektronisch) dossier en worden tussentijds vernietigd. U heeft dus geen recht om deze gegevens in te zien. Dit alles is geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Hoe kunt u uw dossier inzien?

U kunt elke hulpverlener van Novadic-Kentron vragen of u uw dossier (deels) kunt inzien. De hulpverlener spreekt dan met u af wanneer u het dossier kunt bekijken. U kunt uw hele dossier bekijken (in aanwezigheid van uw verantwoordelijk behandelaar) of alleen het deel dat de hulpverlener over u heeft bijgehouden. Dit kunt u aangeven als u de afspraak maakt. U hoeft niet uit te leggen waarom u uw dossier wilt inzien. Uiterlijk binnen vijf werkdagen na uw aanvraag kunt u uw dossier inzien (op papier of op de computer).

Bij het inzien van uw dossier is altijd een hulpverlener van Novadic-Kentron aanwezig. Deze kan u helpen en vragen beantwoorden over het dossier. Als u vragen heeft over delen van het dossier die door andere behandelaars zijn geschreven, kunt u worden doorverwezen naar een andere behandelaar. In plaats van de hulpverlener kan ook een andere behandelaar bij de inzage aanwezig zijn. Als u uw dossier wilt inzien zonder dat daar een hulpverlener bij is, kan dit alleen als u afdrukken van uw dossier ter inzage krijgt of meeneemt.

Ondertekenen verklaring

Uw inzage wordt ingevuld op een formulier. Op dit formulier wordt gemeld welk deel van het dossier u heeft gezien en wanneer.

Ook als u afdrukken van het dossier mee­neemt, wordt dit altijd genoteerd op het formulier. Vervolgens ondertekenen u en de hulpverlener allebei het formulier.

Recht op verbetering

Als u vindt dat gegevens in uw dossier niet kloppen, verouderd of onvolledig zijn, dan kunt u bij uw hulpverlener een schriftelijk verzoek indienen om de gegevens te verbeteren. De hulpverlener of zijn/haar leidinggevende laat u binnen twee weken weten of de gegevens kunnen worden aangepast en geeft ook aan waarom wel of niet. Als u en uw hulpverlener het niet eens worden over de juistheid van de gegevens, wordt naast de visie van de hulpverlener ook uw visie op de gegevens in het dossier opgenomen.

Recht op aanvulling

Als u aanvullingen in uw dossier wilt laten opnemen omdat u uw gegevens wilt toelichten, dan voegt de hulpverlener deze toe. Hierbij wordt gemeld dat dit een ‘Aanvulling door de cliënt’ is. De hulpverlener neemt de aanvulling altijd op, ook als hij/zij het er niet mee eens is.

Recht op verwijdering

U kunt ook vragen of gegevens kunnen worden verwijderd. Dit kan schriftelijk en mondeling bij de hulpverlener. Als de hulpverlener de gegevens niet wil verwijderen, licht hij/zij toe waarom.

U kunt niet eisen dat gegevens toch worden verwijderd, maar u kunt wel een klacht indienen als u het niet eens bent met de reden.

Recht op vernietiging

In uitzonderlijke situaties is het mogelijk om uw (elektronisch) patiëntendossier te vernietigen. Hiervoor dient een schriftelijk verzoek bij de Raad van Bestuur van Novadic-Kentron ingediend te worden.

Kwaliteitsverbetering

Als u een verzoek voor verbetering, aanvulling of verwijdering doet, moet de hulpverlener dit altijd met zijn of haar leidinggevende bespreken, om de kwaliteit van de behandeling te kunnen verbeteren.

Inzage door anderen

Als familie, uw partner of iemand anders een verzoek doet om uw dossier in te zien, wordt hiervoor in principe geen toestemming gegeven. Zelfs nadat u overleden bent, krijgen anderen in principe geen toestemming, ook uw familie of partner niet. Dit heeft te maken met de bescherming van uw privacy.

Dit wordt bepaald door de wet- en regelgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Gegevens uit dossiers van cliënten kunnen opgevraagd worden voor wetenschappelijk onderzoek. Dit kan echter alleen als de gegevens volledig geanonimiseerd zijn (dat wil zeggen dat ze niet herleidbaar zijn tot personen).